جمعه 13 آذر‌ماه سال 1394

جان جانان من


وقتی فرزندی داری قلبت در دو کالبد میتپد

نمی دانم

با دو فرزند قلبت به تساوی درجانشان تقسیم میشود ؟

نو آمده را به اندازه ی عزیز دردانه ی نور چشمی خواهی پرستید ؟


چیزی نمانده پاسخم را خواهم یافت....


20151204

برچسب‌ها: دست نوشته ها